Reduta Ordona

„Reduta nr 54 wchodząca w skład pasu fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z 1831 r., osłaniająca z odległości ok. 2 km z lewej strony główne umocnienie w rejonie – szaniec wolski nr 56. Jej obrona i wysadzenie zostały opisane w wierszu Adama Mickiewicza pt. Reduta Ordona, na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzenia. Decyzją 1205/2015 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16 listopada 2015 Reduta Ordona została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych.”

W celu zachowania Reduty Ordona zawiązany został Komitet (Komitet Zachowania Reduty Ordona)Celem Komitetu jest nie tylko upamiętnienie Reduty Ordona jako takiej, ale także zachowanie jej jako wyjątkowej rzadkości zabytku archeologicznego, miejsca pamięci i nekropolii wojennej, gdzie pomimo badań archeologicznych z 2013 r. i wydobycia wówczas części szczątków polskich i rosyjskich żołnierzy, dalej bez wątpienia znajduje się znaczna ilość grobów „tych, co się bronili i tych, co się wdarli”. Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, będące członkiem KZRO, obecnie wnioskuje o wpisanie do rejestru zabytków nazwy zwyczajowej obiektu.


14.09.2016
Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu jest członkiem Komitetu Zachowania Reduty Ordona. Wspierając prace Komitetu, niejednokrotnie byliśmy świadkami wielowymiarowych problemów związanych z walką o ochronę historycznej Reduty Ordona. 
W kwietniu 2014 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Oddział w Warszawie, złożyło o Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru „…fragmentu pola bitwy – pozostałości po umocnieniach wojennych Warszawy z czasów Powstania Listopadowego zwanego w terminologii wojskowej Redutą (dziełem) nr 54, a w pamięci Polaków zakorzenionej pod nazwą „Reduta Ordona”.” Rok później wniosek został uzupełniony o postulat objęcia ochrona większego terenu.

W naszym wniosku argumentowaliśmy by wpisu dokonać zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków (ust.1 pkt1 lit.h) „Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome będące, w szczególności miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji” nie zaś jako zabytek archeologiczny. Na załączniku graficznym obrysowaliśmy jako jeden blok – obszar proponowany do objęcia ochroną – jako fragment pola bitwy.

– profil na FB SNAP

W wyniku tych działań w listopadzie 2015 roku MWKZ wydał decyzje o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych dzieła fortyfikacyjnego NR 54 (Reduta), pozostałości po umocnieniach obronnych Warszawy i miejsca walk stoczonych 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego. Niestety mimo starannie przygotowanego wniosku, decyzja posiadała liczne błędy, dodatkowo została zaskarżona przez właścicieli działek, czego wynikiem było uchylenie przez Ministerstwo wydanej decyzji.

Po rozpatrzeniu sprawy, w dniu 12 września br. MWKZ wydał ponowną decyzję,

„(…) wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 – październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54.

Wyżej wymieniony obszar definiują następujące działki o nr ew.: 5 (część), 10/3, 10/4, 10/5, 14/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 25, 26, 52 – położone w obrębie 2-03-02, w rejonie Alei Jerozolimskich – al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce (dzielnica Ochota), (…)”

Jako członkowie Komitetu Zachowania Reduty Ordona, nie składamy broni, jest jeszcze sporo do zrobienia,

„Co zamierza czynić w tej sprawie Komitet Zachowania Reduty Ordona?

Spodziewaliśmy się tego, że będzie ten wpis, dlatego w tej chwili przygotowujemy własną koncepcje zagospodarowania terenów Reduty Ordona. Mamy w naszym gronie specjalistów, w tym architektów fortyfikacji, historyków i wspólnie opracowujemy ogólną wizualizację tego miejsca, którą przedstawimy wkrótce władzom Warszawy i centralnym. Już raz spotkaliśmy się z Ministerstwem Kultury i nie dostaliśmy odmownej odpowiedzi na złożoną przez nas propozycję, dotyczącą godnego uczczenia i uznania terenu Reduty Ordona za miejsce pamięci narodowej oraz powołania tam instytucji kultury. Poinformowano nas, że teren ten jest przedmiotem szczególnej troski ministra kultury. ”

 

– Hanna Plicicka-Ciura, wPolityce.pl

Wpis do rejestru zabytków nieruchomych, historycznego szańca mówi o tym, że właściciele działek swoje plany będą musieli konsultować ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, by wykluczyć możliwość prowadzenia na tym terenie prac nie związanych z jego przebadaniem i upamiętnieniem, wymagane jest wykupienie terenu przez miasto, do tego jeszcze daleka droga…


15.09.2016 r

Publikujemy za Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 września 2016 roku wpisującą Redutę Ordona wraz z przyległym polem bitwy do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
Stronom, w tym właścicielom działek objętych wpisem, przysługuje termin 14 dni na wniesienie odwołania do MKiDN.
Obszar wpisu zaznaczono kolorem zielonym.


8.12.2016 r.

Komitet Zachowania Reduty Ordona:

Wpis Reduty Ordona do rejestru zabytków – utrzymany w mocy przez MKiDN.

Dodatkowe informacje są także pozytywne. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w ostatnim czasie odrzuciło wniosek o badania wykopaliskowe na terenie objętym wpisem do rejestru. Wnioskujący o przeprowadzenie tych wykopalisk odwołali się do MKiDN.
Także czasowo presja inwestorów została powstrzymana.
Kolejny krok, według nas należy do m.st. Warszawa. Rolą władz miasta, jeśli odpowiedzialnie podchodzą do oczekiwań społecznych, jest podjęcie się wykupu lub zamiany gruntów wpisanych do rejestru. Koszt ten wyniesie ok 30 mln złotych. Czy to nie jest zbyt duża do udźwignięcia przez budżet kwota? Tak – dla nas, dla większości miast powiatowych ale nie powinna być dla miasta stołecznego. Można chyba zastanowić się czy obszaru Reduty nie włączyć do programu rewitalizacji wybranych terenów Warszawy. Program ten ma budżet ponad 120 mln zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *