Spichlerz Michla

Podsumowanie:

KARTA INTERWENCJI
Obiekt: Spichlerz Michla ul. Objazdowa 2
Zakres działania Stowarzyszenia: Wniosek o zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich, przeprowadzenie badań archeologicznych.
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 12.11.2015
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: ZGN Praga Północ, Stołeczny Konserwator Zabytków
Ostateczne rozwiązanie: Zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich. Opinia SNAP o konieczności przeprowadzenia badań. Brak działań kierunkowych podjętych przez ZMID.
Data zakończenia sprawy: 07.04.2016 r

Młyn Parowy Michla powstał w 1899 r. wg projektu Józefa Napoleona Czerwińskiego, zaopatrywał w parę powstały w 1910 r., spichlerz stojący obok. II Wojna Światowa przyniosła duże straty, w wyniku ostrzału artyleryjskiego spłonęła najwyższa kondygnacja spichlerza. Planowanie budowy Trasy Świętokrzyskiej, okazało się śmiercionośne w skutkach. 23 października br. młyn odszedł do lamusa. Został na zdjęciach pasjonatów historii, miłośników Pragi i w pamięci mieszkańców, którzy dzielnie starali się powstrzymać to, co jednak okazało się nieuniknione – wyburzenie. Smutne to bardzo ponieważ obiekt znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków, stanowiący dużą wartość na wielu płaszczyznach, wygrywał walkę z czasem przez ponad wiek, zarówno w czasie wojen stał nie ugięty, jak i przez kolejne lata, przegrał natomiast z projektem trasy. Ukłon i podziękowania za walkę należy się Psm Michałów, które od 2009 roku prowadziło czynności mające na celu zabezpieczenie prawne obiektu. Okazuje się jednak że to nie koniec walki.


Praga Północ często określana mianem PRAWDZIWEJ WARSZAWY, ze względu na oryginalność zabudowań, nie zniszczonych podczas wojen, z roku na rok staje się uboższa w swoje cenne zabytki. Wspomniany wcześniej spichlerz, wchodzący w skład dawnego kompleksu Michla przy ul. Objazdowej 2, to najwyższy przemysłowy budynek Pragi Północ, stanowiący olbrzymią wartość historyczną jest w niebezpieczeństwie. Wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, jest pod administracją ZGN Praga Północ. Jak się jednak okazuje z tym administrowaniem, bywa różnie.

ZGN nie wywiązuje się z obowiązków jakie zostały nałożone przez SKZ i nie zabezpiecza należycie obiektu. Sprawę monitorujemy dalej.


W dniu 16.01.2016 roku otrzymaliśmy od Stołecznego Konserwatora Zabytków odpowiedź w sprawie zabezpieczenia Kompleksu Młyńskiego przy ul. Objazdowej 2 wraz z informacją dotyczącą zasadności przeprowadzenia badań archeologicznych na przedmiotowym terenie. Z informacji udzielonych przez p. Piotra Brabandera wyniaka, że nadzór archeologiczny leży po stronie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Odkryte pozostałości pomieszczeń piwnicznych dawnego młyna miały zostać poddane inwentaryzacji a wstępna dokumentacja, jak wynika z pisma, została przekazana do SKZ. Dokumentacja wynikająca z ustanowienia nadzoru archeologicznego nie wskazuje na obecność przedmiotów zabytkowych na terenie kompleksu, poza rzeczonymi pozostałościami piwnic. 4 grudnia SKZ zwrócił się ponownie o sporządzenie pełnej inwentaryzacji architektonicznej odkrytych piwnic i obecnie oczekuje na wyniki tych prac.


W odpowiedzi na pismo SKZ, przesłaliśmy kolejne pytania dotyczące, prowadzonych prac w obrębie dawnego kompleksu młyńskiego Michla. W ich opracowaniu udział wzięła również Hanna Plicicka-Ciura prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, oraz Stefan Fuglewicz Społeczny Opiekun Zabytków. Poprosiliśmy również o udostępnienie dotychczas sporządzonej dokumentacji z nadzoru archeologicznego.


18.03.2016
W odpowiedzi Stołecznego Konserwatora Zabytków pojawiły się informacje, które w naszym kolejnym piśmie poddamy weryfikacji. Mianowicie, nie znamy znaczenia terminu, „dokumentacja wstępna z działań nadzoru archeologicznego”, będziemy chcieli się zatem dowiedzieć kiedy powstanie ta „właściwa”. Interesuje nas również, na jakim etapie znajduje się proces przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej, oraz czy są dostępne plany podpiwniczeń i infrastruktury podziemnej przedmiotowego obiektu. W dniu 04.12.2015 SKZ wystąpił do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych o wykonanie inwentaryzacji pozostałości fundamentów, poprosimy zatem o udostępnienie, tego opracowania. Swoją drogą ciekawe, czy ZMID wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych przy okazji budowania rzeczonej Trasy Świętokrzyskiej? – warto również o to zapytać.


29.03.2016 r.
W związku z wyjątkową wartością historyczną dawnego kompleksu Michla, która została zdziesiątkowana w wyniku prowadzonych prac drogowych wystąpiliśmy do Stołecznego Konserwatora z kolejnymi pytaniami. Interesująca dla nas była dokumentacja z działań nadzoru archeologicznego, jak również sam proces inwentaryzacji geodezyjnej.


04.05.2016 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2016 r. Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował:

  1. Całość posiadanej dokumentacji powstałej w czasie tzw. nadzoru archeologicznego została Państwu przekazana wraz z pismem z dn. 29.01.2016. Do chwili obecnej do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie wpłynęło uzupełnienie przekazanej dokumentacji.
  2. Stołeczny Konserwator Zabytków nie wykonuje inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie pytania dotyczące prowadzenia oraz stopnia zaawansowania działań dokumentacyjnych i badawczych należy kierować do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. 
  3. W załączeniu przekazuję „Inwentaryzację pozostałości po młynie”, wykonaną przez GEO-PIX Robert Pisarek, przekazaną Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków w dn. 19.02.2016 r. przez STRABAG Sp. z o.o.
  4. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych nie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej.

Oznacza to, że Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych nie korzysta z tzw. dobrych praktyk, ponieważ nadzór archeologiczny przy budowie tras nie jest obligatoryjny. Obszar badań obejmować powinien teren zaplanowanej inwestycji budowlanej, która może być czynnikiem niszczącym zabytek archeologiczny.