Spichlerz Michla – zabrakło dobrej woli

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2016 r. Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował:
1. Całość posiadanej dokumentacji powstałej w czasie tzw. nadzoru archeologicznego została Państwu przekazana wraz z pismem z dn. 29.01.2016. Do chwili obecnej do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie wpłynęło uzupełnienie przekazanej dokumentacji.

2. Stołeczny Konserwator Zabytków nie wykonuje inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie pytania dotyczące prowadzenia oraz stopnia zaawansowania działań dokumentacyjnych i badawczych należy kierować do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. 

3. W załączeniu przekazuję „Inwentaryzację pozostałości po młynie”, wykonaną przez GEO-PIX Robert Pisarek, przekazaną Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków w dn. 19.02.2016 r. przez STRABAG Sp. z o.o.

4. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych nie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej.

Oznacza to, że Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych nie korzysta z tzw. dobrych praktyk, ponieważ nadzór archeologiczny przy budowie tras nie jest obligatoryjny. Obszar badań obejmować powinien teren zaplanowanej inwestycji budowlanej, która może być czynnikiem niszczącym zabytek archeologiczny, jakim w tym wypadku bez wątpienia mogły być pozostałości zakładu przemysłowego. 

Nie trzeba jednak daleko szukać informacji o tym, jak ów nadzór powinien wyglądać:

Kolejność działań związanych z badaniami archeologicznymi przed rozpoczęciem budowy:

  1. Sprawdzenie na planie zagospodarowania przestrzennego gminy, czy działka znajduje się w strefie ochrony archeologicznej – inwestor.
  2. Przeprowadzenie kwerendy źródeł historycznych – projektant/archeolog.
  3. Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie opinii archeologicznej o działce; czas oczekiwania: do czterech tygodni – inwestor.
  4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych; czas oczekiwania na rozpatrzenie: do czterech tygodni – inwestor/archeolog (z upoważnienia inwestora).
  5. Przeprowadzenie badań archeologicznych – archeolog.
  6. Złożenie sprawozdania z przeprowadzonych wykopalisk – archeolog.
  7. Otrzymanie opinii uwalniającej działkę pod zabudowę – inwestor.

 

Więcej: Spichlerz Michla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *