Podejrzenie popełnienia przestępstwa – Strzelecka 8

W roku 2015, sprawa zniszczeń piwnic przy Strzeleckiej 8 trafiała kilka razy na Policję – mimo dowodów nie pozostawiających żadnych złudzeń – sprawy umarzano.

W tym roku ponownie kwestia dalszej degradacji piwnic została zgłoszona. W dniu 9 listopada do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

(…)z art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez właściciela budynku położonego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8, KROPKA BIS Sp. z o.o. Dusza Pragi S.K.A poprzez naruszenie struktury zabytkowych pomieszczeń na skutek wykonywanych w budynku prac remontowo – budowlanych, jak również zaniechania usuwania skutków tych prac, zagrażających zabytkowej substancji piwnic.(…)

W uzasadnieniu wymienione zostały zaobserwowane nieprawidłowości:

  • Uszkodzenie oryginalnych krat okiennych od strony ulicy jak również wewnętrznej struktury ścian (cegieł).
  • Zalanie pomieszczeń piwnicznych i fragmentu korytarza z wyższych kondygnacji, woda kapiąca z sufitu jak również ściekająca po ścianach.
  • Biały nalot na zabytkowych drzwiach z inskrypcjami spowodowany dużą wilgocią w pomieszczeniach, mogący dowodzić korozji biologicznej drewna.
  • Wykonanie wykopu w piwnicach na głębokość ok. 60-70 cm – dół pozostał nie zasypany.
  • Demontaż oryginalnych okien piwnicznych od strony podwórza.

Wszystkie wyżej wymienione nieprawidłowości zostały udokumentowane fotograficznie i dołączone do zawiadomienia, dodatkowo załączony został protokół z oględzin konserwatorskich, jak również stanowisko IPN Oddział w Warszawie ws. aktualnego stanu piwnic.

Wg komentarza do art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (u.o.z.) autorstwa dr Marka Kulika (LEX/El., 2010), „Normatywną podstawę prawnej definicji zabytku stanowi art. 3 u.o.z. Jego pkt 1 stanowi, że: „zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Artykuł 6 ustawy uszczegóławia definicję zabytku stanowiąc: „1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

  • Zabytki nieruchome będące w szczególności: (…)
  1. h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji

                (…)

Ustawa nie przewiduje jako konstytutywnej cechy zabytku wymogu wpisania go do rejestru. Rejestr jest prowadzony, jednak okoliczność, że dany przedmiot w nim nie figuruje, nie przesądza o tym, że nie stanowi on zabytku. Rejestr natomiast pełni funkcję odwrotną mianowicie wpis do rejestru przesądza o zabytkowym charakterze przedmiotów w nim wyszczególnionych.”

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż mimo nie wymienienia w decyzji MWKZ nr 247/2015 krat okiennych oraz innych oryginalnych przedmiotów zachowanych w piwnicach objętych ochroną i stanowiących ich integralną część stanowią one bezspornie zabytek i ich niszczenie stanowi w myśl art. 108 u.o.z. przestępstwo.

– fragment zawiadomienia

Z informacji przez nas posiadanych wynika, że sprawą zainteresowali się również dziennikarze min. z TVP. Ponad to o sprawie powiadomiony został Prezydent RP Andrzej Duda, jak również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Więcej o sprawie dawnej katowni:  TU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *