Coś drgnęło ws. 11 Listopada 66

W dniu 02.01.2017 roku otrzymaliśmy odpowiedź od p. Ewy Bortkiewicz Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, na wniosek Stowarzyszenia z dnia 02.12.2016 roku stanowiący prośbę o interwencję ws. dwukrotnej odmowy objęcia ochroną prawną kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 w Warszawie – miejsca wykorzystywanego jako areszt podręczny w okresie reżimu komunistycznego.

W swoim wystąpieniu Stowarzyszenie podniosło cały szereg argumentów opowiadających się za zasadnością objęcia ochroną prawną przedmiotowego miejsca, dowodząc tym samym, że obiekt spełnia definicję zabytku. Informowaliśmy o tym w dniu 02.12.2016 r. TU. Własne spostrzeżenia poparliśmy opiniami o których mowa w przywołanym poniżej piśmie:

Szanowna Pani Konserwator,
W załączeniu przesyłam pismo z 2 grudnia 2016 r., Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu zawierające wystąpienie w sprawie zapewnienia ochrony prawnej dla kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 w Warszawie. Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, na podstawie art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego, dwukrotnie występowało z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 w Warszawie. W piwnicach tego budynku zachowały się inskrypcje stanowiące świadectwo funkcjonowania w tym miejscu aresztu NKWD w latach 1944-45. Oba wnioski Stowarzyszenia ze względów formalnych zostały rozpatrzone odmownie, postanowieniem z 12 lutego 2016 r. oraz postanowieniem z 17 sierpnia 2016 r. Na postanowienia te Stowarzyszenie nie wniosło środków zaskarżenia. W swoim piśmie z 2 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie odniosło się do okoliczności rozpatrzenia ww. wniosków, a jednocześnie załączyło opinię dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z 3 listopada 2016 r., opinię Pana Adama Siwka, Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w IPN z 26 października 2016 r. oraz tekst Pani autorstwa „Jak chronić więzienia i katownie NKWD i UB przed zapomnieniem, unicestwieniem, niszczącymi przekształceniami i komercjalizacją”. Przekazując powyższe pismo, proszę o zapoznanie się z jego treścią oraz przeprowadzenie wstępnego postępowania wyjaśniającego zmierzającego do określenia skali zachowanych artefaktów, oceny możliwości ich utrzymania „in situ” – a także wynikającej z powyższego- ich klasyfikacji, jako zabytku nieruchomego lub zabytków ruchomych. Zawracam się do Pani również z prośbą, aby na podstawie dokonanych ustaleń, rozważyła Pani możliwości wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków ww. śladów po dawnym areszcie NKWD w budynku przy ul. 11 Listopada 66 w Warszawie.

Dodatkowo odnieśliśmy się do artykułu popełnionego przez p. Barbarę Jezierską z dnia 01.03.2016 r. w którym jednoznacznie określono potrzebę ochrony miejsc min. takich jak 11 Listopada 66:

” (…) Pozostałe budynki powinny zostać oznakowane tablicami informującymi o tragicznej powojennej historii Warszawy. Należy opracować program kompleksowej ochrony miejsc kaźni polskich patriotów, bądź to poprzez ochronę konserwatorską (wpis do rejestru zabytków lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków), przeznaczenie do zachowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bądź poprzez ustanawianie przez władze na wniosek ROPWiM miejsc pamięci narodowej, chroniąc je przed zniszczeniem lub komercjalizacją lub przeznaczaniem na lokale usługowe. Ważna jest również edukacja młodych pokoleń, aby przywrócić i zachować pamięć o czasach komunistycznych.”

W związku z odpowiedzią z Ministerstwa będziemy teraz czekać na ruch ze strony MWKZ, jak również dalej monitorować stan tego miejsca pamięci. Wszystkie działania podjęte przez Stowarzyszenie w tej sprawie, dostępne są TU.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *