Jak włodarze i inni zabijają Strzelecką 8? – po cichu!

01.02.2017 r.
Niestety brakuje pozytywnych informacji. 
W związku z otrzymaną z prokuratury odmową wszczęcia śledztwa ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa tj. zniszczenia piwnic przy Strzeleckiej 8, w dniu 16 stycznia złożone zostało zażalenie na powyższe postanowienie: 

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

(dot. PR 1 Ds. 268.2016)


Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia 27 grudnia 2016 roku, wydane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ w Warszawie, doręczone mi w dniu 9 stycznia 2017 roku, o odmowie wszczęcia śledztwa i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.


UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 roku odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na niszczeniu zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8.

 

W uzasadnieniu wskazano, że sytuacja opisana w zawiadomieniu nie nosi znamion czynu zabronionego, a jedynie wskazuje na to że zachodzą uzasadnione obawy, iż może dojść do trwałego uszkodzenia substancji zabytkowej piwnic kamienicy  przy ul Strzeleckiej 8, a stan zagrożenia czy ryzyko jego wystąpienia nie świadczy natomiast o jego zaistnieniu. 

 

Postanowienie to jest niezasadne, ponieważ do jego zawarcia Prokuratura nie przeprowadziła, czynności własnych na podstawie których mogłaby zaprzeczyć bądź potwierdzić, informacje przekazane w zawiadomieniu Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu złożonego do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga – Północ w dniu 9 listopada 2016 r. w tym oględzin przedmiotowego miejsca, przesłuchania wskazanych w zawiadomieniu świadków, jak również wykonania niezbędnych ekspertyz stanowiących podstawę do oceny stopnia zniszczenia substancji zabytkowej obiektu. Interwencja Stołecznego Konserwatora Zabytków w przedmiotowej sprawie, stanowi potwierdzenie możliwości popełnienia przestępstwa, dlatego też czynności śledcze Prokuratury, wykraczające poza analizę złożonych przez Stowarzyszenie w zawiadomieniu, są niezbędne do oceny stanu faktycznego opisywanego przedmiotu oraz jego oceny pod kątem obowiązujących przepisów prawa.

 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności:

  1. a) Wszczęcie postępowania karnego w sprawie.
  2. b) Na podstawie art. 308 Kodeksu postępowania karnego niezwłoczne podjęcie przez właściwe organy policji czynności mających na celu zabezpieczenie miejsca popełnienia przestępstwa w związku z bezpośrednim zagrożeniem dalszego niszczenia zabytku.
  3. c) Przesłuchania świadków wskazanych w zawiadomieniu z dnia 9 listopada 2016 roku.
  4. d) Przeprowadzenie oględzin przedmiotowego obiektu wraz z analizą stanu zastanego oraz złożonych w zawiadomieniu dowodów.
  5. e) Przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do zawiadomienia, oraz innych dowodów wskazanych w uzasadnieniu.
  6. f) Wykonanie niezbędnych ekspertyz pozwalających na dokonanie oceny wpływu zaistniałej sytuacji, na stan zachowania zabytku. 

Aktualnie czekamy na informację zwrotną w tym zakresie, mając nadzieję że prokuratura przeprowadzi czynności własne i ruszy się „zza biurka”. 

To jednak nie jest koniec niejasności. W dniu 4 stycznia Instytut Pamięci Narodowej zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat o podjętych ws. Strzeleckiej działaniach, znalazła się tam min. informacja o:

Instytut Pamięci Narodowej wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o dotację na wykupienie zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej 8 (dawna ul. Środkowa 13) na warszawskiej Pradze. To tam zaraz po wojnie była katownia UB, w której komuniści przetrzymywali, torturowali i mordowali żołnierzy podziemia niepodległościowego. (…) IPN podjął działania, by zachować zabytkowy charakter tego miejsca. Planowane jest jego wykupienie, a następnie, po przeprowadzeniu niezbędnych prac, udostępnienie zwiedzającym (na razie jest to miejsce zamknięte). Cena, jaką zaproponował właściciel, przekraczała możliwości budżetowe, zaplanowane już przez Instytut. 

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów oraz reprezentując interes społeczny w dniu 05.01.2017 r. wysłało do p. Mateusza Morawieckiego Ministra Finansów prośbę o udzielenie dotacji celowej na wykup zabytkowych piwnic przy Strzeleckiej 8, w myśl złożonego przez IPN deklarowanego wniosku:

W imieniu Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu zwracam się zprośba do Pana Ministra o udzielenie dotacji  Instytutowi Pamięci Narodowej na wykupienie zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej 8 (dawna ul. Środkowa 13) na warszawskiej Pradze.(…)

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu zajmuje się sprawą zabytkowych piwnic od 2014 roku, pozostając w kontakcie zarówno z IPN jak i Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Niestety aktualna sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla zachowania substancji zabytkowej budynku, w związku z czym złożone zostało przez nas zawiadomienie do prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie niszczenia zabytku przez aktualnego właściciela kamienicy.

Kwestia stworzenia Izby Pamięci na Strzeleckiej 8 jest sprawą istotną społecznie i cieszącą się poparciem, na dowód czego przedkładam 505 podpisów zebranych pod petycją kierowaną w czerwcu do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Skarbu Państwa w przedmiotowej sprawie.

Na odpowiedź z Ministerstwa Finansów nie trzeba było czekać długo, tym bardziej była szokująca: 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na zakup zabytkowych piwnic w kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie uprzejmie informuję, iż do dnia 12 stycznia br. do Ministerstwa Finansów nie wpłynął ze strony IPN wniosek o udzielenie dotacji w przedmiotowej sprawie.

To nie jest jednak koniec informacji w zakresie indolencji władz. 
21 listopada 2016 roku Stowarzyszenie wysłało pismo z prośbą o pomoc do Ministra Piotra Glińskiego oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

22 Listopada pocztą tradycyjną, za potwierdzeniem odbioru Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu złożyło kolejne pisma ws. upamiętnienia w godny sposób Strzeleckiej 8.

W piśmie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prosiliśmy o podjęcie przez Głowę Państwa stosownych kroków by zapobiec zacieraniu historii o Polskich Bohaterach

Zwracam się do Pana jako Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych ale przede wszystkim Polaka, proszę o interwencję w sprawie zachowania tego miejsca i stworzenia tam Izby Pamięci, godnej ofiary złożonej przez działaczy podziemia niepodległościowego.

Z uwagi na istotę sprawy oraz jej palący charakter, prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, skąd pośpiech? – Przypominamy, że w dniu 9 listopada złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (niszczenie zabytku) do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ.

W piśmie do  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, również prosiliśmy o pomoc, a konkretnie o wsparcie w zakresie zachowania miejsca Pamięci Narodowej jakim są piwnice kamienicy przy Strzeleckiej 8 jak również wzięcie udziału w zorganizowaniu w tym miejscu Izby Pamięci:

Ponieważ Pan Minister w swoich kompetencjach posiada zadania realizowane przez nieistniejącą już Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości wsparcia Instytutu Pamięci Narodowej zarówno w negocjacjach z obecnym właścicielem obiektu, jak również o ile to możliwe partycypowania w kosztach stworzenia w kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, Izby Pamięci, godnej ofiary złożonej przez działaczy podziemia niepodległościowego.

W obu przypadkach otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru korespondencji, jednak nie doczekaliśmy odpowiedzi, w dniu 9 stycznia wysłaliśmy prośbę do p. Dudy i p. Glińskiego o udzielenie odpowiedzi, natomiast w dniu 11 stycznia otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru naszych pism w odpowiednich kancelariach. I co?  – niestety nadal nic, ponieważ odpowiedź Ministra Piotra Glińskiego na interpelację poselską Adama Andruszkiewicza z dnia 24.11.2016 r. nie wnosi nic, poza odczuciem, że nikt z naszych włodarzy, nie ma pojęcia o czym mowa, sam Minister w grudniu, powołuje się na dane z czerwca…

Odpowiedź na zapytanie nr 1296

w sprawie budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. 

 

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 

 

Warszawa, 29-12-2016

 

Szanowny Panie Marszałku,

piwnice budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, są przedmiotem zainteresowania Instytutu Pamięci Narodowej od 2005 r., jako pozostałość po dawnych katowniach NKWD i UB. Jednocześnie piwnice budynku przy ul. Strzeleckiej 8 (tj. pomieszczenia piwniczne pod północno-zachodnim skrzydłem ww. nieruchomości, wraz z korytarzem, schodami do piwnicy, drzwiami do dawnych cel oraz zachowanymi na ścianach i drzwiach inskrypcjami martyrologicznymi), zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem A-1124, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 marca 2015 r.

Tym samym, ww. piwnice jako zabytek nieruchomy podlegają ochronie prawnej, sprawowanej przez organy ochrony zabytków, stosownie do art. 4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na terenie Warszawy za prawidłowe wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony zabytków odpowiada Stołeczny Konserwator Zabytków. Natomiast opieka i utrzymanie zabytku jest obowiązkiem jego właściciela, co wynika z art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W omawianym przypadku, piwnice stanowią część nieruchomości będącej własnością spółki deweloperskiej.

Wobec wskazanych w zapytaniu okoliczności „prób niszczenia pamięci i zacierania śladów po przetrzymywanych w budynku osobach”, pismem z 8 grudnia 2016 r. Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił się do Stołecznego Konserwatora Zabytków o podjęcie skutecznych działań mających na celu zabezpieczenie substancji będącej nośnikiem wartości zabytkowych omawianych piwnic.

Odpowiadając natomiast na pytanie czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje stworzenie izby pamięci w piwnicach budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, pragnę wyjaśnić, że w prawodawstwie polskim pojęcie „izba pamięci” znajduje się jedynie w niedawno nowelizowanej ustawie z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej, zatem jej utworzenie leży poza kompetencjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z inicjatywą prowadzenia placówki edukacyjno-wystawienniczej (izby pamięci) w ww. piwnicach wystąpił Instytut Pamięci Narodowej. IPN od kilku lat prowadzi rozmowy z właścicielem zabytku w sprawie najmu piwnic i części parteru budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w celu utworzenia ww. placówki. Jak wynika z oficjalnego komunikatu IPN z 28 czerwca 2016 r., instytucja ta otrzymała ofertę zakupu części budynku przy ul. Strzeleckiej 8, która waha się od 2,5 mln zł do 3,2 mln zł. W związku z tą ofertą IPN zaplanował stosowne środki finansowe w swoim budżecie, ustalonym na 2017 r.

Z poważaniem

Życzymy sobie i Strzeleckiej powodzenia, bo chociaż 11 stycznia br. IPN twierdził że może na wiosnę 2018 r. będzie Izba Pamięci – to przy takim zamęcie ciężko w to uwierzyć. 
Więcej o Strzeleckiej 8 – TU.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *