Odwołanie od decyzji MWKZ ws. Ząbkowskiej 14

 

W dniu 27.01.2017 roku otrzymaliśmy decyzję MWKZ orzekającą o niewpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych Ząbkowskiej 14, w związku uzasadnieniem które nie posiada umocowania ani w przepisach prawa ani w rzeczywistości, złożyliśmy odwołanie od tej decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Decyzja wydana przez p. Barbarę Jezierską Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podważa idee chronienia tego co historyczną tkanką miasta i konkretnych obszarów jest związane najsilniej – bo tworzy tą tkankę swoim bytem.

Treść odwołania Stowarzyszenia od decyzji MWKZ, z dnia 8.02.2017 r.

Korzystając z prawa przysługującego stronie postępowania na podstawie art. 147 KPA, Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu składa odwołanie od decyzji nr 64/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymanej przez Stowarzyszenie w dniu 27.01.2017 r. i orzekającej o cyt.:


„niewpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego parterowego budynku mieszkalnego wzniesionego ok. 1968 roku, położonego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 14 (dz. 5/2 obr. 4-15-07, Praga Północ, powiat m. Warszawa).”


Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w dniu 16.05.2016 roku złożyło wniosek do MWKZ o objęcie ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych, budynku usytuowanego przy ul. Ząbkowskiej 14 w Warszawie, który w ocenie Stowarzyszenia spełnia ustawową definicję zabytku. Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęte zostało 03.06.2016 r. w którym Stowarzyszenie uznane zostało za stronę. W dniu 19 lipca 2016 r. na przedmiotowym terenie odbyła się komisja konserwatorska z udziałem stron. Od chwili zakończenia czynności komisji na miejscu, ze strony MWKZ nic więcej się nie wydarzyło. Pomimo wysyłania próśb o udzielenie informacji o etapie postępowania w przedmiotowej sprawie, p. Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie udzieliła żadnej odpowiedzi, aż do momentu złożenia przez Stowarzyszenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, którego skutkiem było wydanie decyzji odmownej o wpisie do rejestru zabytków nieruchomym przedmiotowego obiektu wydanej w dniu 19 stycznia 2017 roku, tj. ponad 7 miesięcy po wszczęciu postępowania.

 


Z punktu widzenia obiektu na terenie którego prowadzona jest inwestycja, wspomniane 7 miesięcy indolencji ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowi zagrożenie dla dziedzictwa narodowego, na straży którego Urząd ten powinien stać.

 


W uzasadnieniu do przywołanej decyzji, stwierdzono że zniszczenie domu przy ul. Ząbkowskiej 14 przekroczyło 75 % wartości technicznej co wg. MWKZ stanowi podstawę do odmowy wpisu, pomimo że zachowane zostały mury obwodowe, przejazd bramny, oraz istniejące do dnia dzisiejszego na miejscu, oryginalne drewniane wrota z epoki. W związku z powyższym, należy również zadać pytanie przez kogo oraz na czyje zlecenie wykonywana była ekspertyza wskazująca tak wysoki procent zniszczenia obiektu, jak również czy zadanie to nie zostało zrealizowane po stronie prywatnego inwestora oraz udostępnione MWKZ do dalszych opracowań.

 


Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, oznacza to niski poziom wiarygodności wykonanej ekspertyzy ze względu na interes inwestora.

 

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu należy wspomnieć, że wiele niemal sąsiadujących z przedmiotową kamienicą obiektów, równie zniszczonych, odbudowywanych i remontowanych, zachowujących „jedynie” lub „aż” mury obwodowe, stanowią zabytek rejestrowy i to w dodatku użytkowy, czego przykładem może być Muzeum Warszawskiej Pragi, którego siedziba przy Targowej 50/52 w Warszawie, w ślad interpretacji poczynionej przez MKWZ winna zostać wykreślona z rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego po przeprowadzeniu niezwykle inwazyjnych prac remontowych.

Dodatkowo w przepisach prawa nie znajdujemy potwierdzenia by wpis obszarowy jakim została objęta zabudowa ul. Ząbkowskiej, wykluczał wpis indywidualny, tym bardziej że np. w roku 2010 wpisem indywidualnym objęta została kamienica przy ul. Ząbkowskiej 13.


Z wniosku Stowarzyszenia:

 

Zgodnie z punktem 1 art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną lub naukową. Przedmiotowy budynek w publikacji Jarosława Zielińskiego pt. Koneser, Ząbkowska i okolice, opisany został następująco: .Pierwszy z prawdziwego zdarzenia dom murowany wybudowano dopiero wiatach 1865-1866 dla Elżbiety Podbielskiej (obecny nr 14). Parterowy budynek z przejazdem bramnym pośrodku oraz podobny dom pod numerem 8, ukończony w 1868r., powstały w efekcie wprowadzenia w 1860r. przez władze budowlane ponownego zakazu wznoszenia na Pradze budynków drewnianych. Zapewne jednak jeszcze przez długie dziesięciolecia drewniaki dominowałyby w krajobrazie ulicy, gdyby nie zrządzenie losu…” Wspomnianym zrządzeniem losu był wybuch pożaru 18 czerwca 1868 roku w oficynie przy Targowej 62. Szaleniec zaprószył ogień, trawiący niemal doszczętnie Ząbkowską, która w tamtym okresie zabudowana była drewnianymi budynkami. Ogień pochłonął 29 domostw po obu stronach arterii w zaledwie 4 godziny, a straty oszacowane zostały na 180 000 rubli. Pożar przetrwała tylko przedmiotowa kamienica i nieistniejący już dziś dwór na rogu ul. Targowej. Odbudowa zabudowań ulicy Ząbkowskiej, rozpoczęła się dwa lata później. 


Powtarzając zatem uzasadnienie wniosku  Stowarzyszenia o ochronę prawną obiektu, uważamy że decyzja wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Barbarę Jezierską ws. wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy Ząbkowskiej 14, jest wynikiem błędnie przeprowadzonej analizy i wymaga ponownego szerszego rozpatrzenia z uwzględnieniem przytoczonej argumentacji oraz obowiązującej definicji zabytku, w szczególności iż w samej sentencji orzeczenia znajduje się błąd dotyczący datowania obiektu.

Poniżej decyzja MWKZ wydana w przedmiotowej sprawie, natomiast więcej informacji o postępowaniu ws. Ząbkowskiej 14 TU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *