Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej interweniuje ws. 11 Listopada 66

W związku z tym, że sprawa 11 Listopada 66 trwa już ponad rok, zaczyna zwracać uwagę środowisk pro patriotycznych. Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej postanowiło zadać kilka pytań MWKZ w związku z brakiem decyzyjności w zakresie substancji zabytkowej przedmiotowego budynku. 

  1. Czy fakt, iż kamienica przy ul. 11 Listopada 66 znajduje się w złym stanie, jak argumentuje Konserwator, stanowi przeszkodę we wpisaniu jej do rejestru zabytków? Jeśli tak, prosimy o wskazanie konkretnych przepisów, na które Państwa Urząd się powołuje.
  2. Czy MWKZ jest przekonane, że zachowanie budynku przy Ul. 11 Listopada „nie leży w interesie społecznym” w świetle przytoczonych w Państwa piśmie z dnia 12 lutego 2016 kryteriów, tj. ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową?
  3. Czy powodem zaniechania działań zmierzających do wpisania budynku do rejestru obiektów prawnie chronionych są ciążące na nim roszczenia majątkowe?
  4. Jak wg Pani Konserwator należałoby „przenieść i zabezpieczyć artefakty” (takie stanowisko podtrzymuje Pani, utrzymując w mocy decyzję zawartą w piśmie z 12 lutego 2016 skierowanym do Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu) zważywszy, iż w piwnicach budynku znajdują się ściany pokryte inskrypcjami więzionych tam ludzi?
  5. Jakie (praktyczne) znaczenie przekładające się na ustawowo przewidziane działania ma dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinia Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 3 listopada 2016, która „pozytywnie opiniuje zasadność objęcia ochroną prawną właściwą dla budynków zabytkowych budynku zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. 11 Listopada 66”?
  6. W tym samym piśmie z dnia 3 listopada 2016 KŚZpNP zwraca także uwagę, iż „nie ulega wątpliwości, iż należy podjąć kompleksowe i skoordynowane działania mające na celu nie tylko uchronienie tych miejsc przed dalszą degradacją lub zmianą ich przeznaczenia na cele nie licujące z powagą należną tym miejscom, ale zorganizowanie tam izb pamięci, pomników historii.” Prosimy o odniesienie się do tej opinii.

Podobnie jak SZPAK czekamy na odpowiedź. 

Więcej w tej sprawie TU.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *