Główna kwatera NKWD na Strzeleckiej 8 – co nowego?

Podstawowe pytania jakie zadajemy ws. Strzeleckiej 8 to: czy piwnice są odpowiednio zabezpieczone i czy powstanie tam Izba Pamięci? Nasze działania zmierzają do tego by móc udzielić na te pytania odpowiedzi. Aktualnie nie mamy żadnych zapewnień.

Przeprowadzona na nasz wniosek pod koniec ubiegłego roku kontrola Stołecznego Konserwatora Zabytków, wykazała nieprawidłowości w zabezpieczeniu przez właściciela zabytkowych piwnic. Analiza zgromadzonych podczas oględzin materiałów poskutkowała wydaniem przez p. Michała Krasuckiego Stołecznego Konserwatora Zabytków nakazu:

1. KROPKA BIS Sp. z o.o. DUSZA PRAGI S.K.A. (…) wykonać roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku jakim są  piwnice w budynku przy Strzeleckiej 8 w Warszawie, wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-1124, które są niezbędne ze względu na zagrożenie jego istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.:


a) osuszyć drewnianą stolarkę drzwiową ;

 

b) usunąć powierzchniowe naloty grzybów na stolarce i ścianach pomieszczeń piwnicznych;

 

c) pozbawioną nalotów powierzchnię przemyć specjalistycznym środkiem grzybobójczym;

 

d) stolarkę drzwiową poddać zabiegowi gazowania;

e) wykonać izolację pionową fundamentów;


2. Prace wskazane w podpunktach a do d należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 maja 2017 roku, prace wskazane w podpunkcie e w terminie do 30 września 2017 roku, zaś prace wymienione w podpunkcie f należy wykonać nie później niż do 31 grudnia 2018 r.


3. Ww. prace powinny być wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnych z aktualnymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w chwili wydania decyzji, kwestię tę reguluje rozporządzenie MKiDN z dnia 14 października 2015 r. (…))


4. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności

Nakaz wystawiony przez SKZ z datą 13.02.2017 posiada bogate uzasadnienie poparte odpowiednimi analizami, w tym mykologicznymi określającymi stan zachowania drewna.

Ponieważ informacje dotyczące źródła finansowania utworzenia Izby Pamięci przez Instytut Pamięci Narodowej były mocno rozbieżne (IPN podał w styczniu informację, że wystąpił do Ministerstwa Finansów o udzielenie dotacji celowej, czemu zaprzeczyło samo Ministerstwo) postanowiliśmy po upływie pewnego czasu znowu zapytać o finansowanie tego przedsięwzięcia. W dniu 23.02.2017 r. Ministerstwo Finansów i Instytut Pamięci Narodowej otrzymali wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie finansowania rzeczonego projektu. IPN do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi (ustawowy czas to 14 dni), Ministerstwo Finansów natomiast odpowiedziało (1 marca 2017 r.):

W odpowiedzi na wniosek z 23 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów nie otrzymało wniosku IPN w przedmiotowej sprawie. (…)

 

Pocieszający zdaje się być fakt, że otrzymaliśmy informację od Posła Pawła Lisieckiego (pismo: Minister Rozwoju i Finansów  do p. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP) z której wynika, że IPN „szuka” tych pieniędzy:

(…) Niezależnie od tego pragnę wyjaśnić, że z materiałów planistycznych przedłożonych na etapie projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przez dysponentów części budżetowych wynika, iż Instytut Pamięci Narodowej uwzględnił to zadanie w planie wydatków na rok bieżący.

Po wielu próbach zainteresowania tematem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta RP, przyszła w końcu odpowiedź dotycząca stanowiska MKiDN w sprawie Strzeleckiej (niestety p. Andrzej Duda Prezydent RP milczy):

(…) Kamienica bez wątpienia powinna stać się, obok takich obiektów jak więzienie przy Rakowieckiej 37 czy dawny areszt śledczy w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11 jednym z najważniejszych w Warszawie miejsc pamięci ofiar zbrodni komunistycznych (…) Pragnę wyrazić ogromne uznanie reprezentowanemu przez Panią Stowarzyszeniu za jego dotychczasowe starania. (…) W świetle informacji posiadanych przez Ministerstwo KiDN, przedstawiciele IPN niejednokrotnie publicznie deklarowali wolę przejęcia opieki nad kamienicą przy ul. Strzeleckiej 8. W celu uniknięcia dublowania działań w tym zakresie, Ministerstwo zwróciło się do Instytutu z prośbą o stanowisko i informacje o aktualnym stanie sprawy. Po ich otrzymaniu sformułowane zostanie ostateczne stanowisko MKiDN(…).

Bez wątpienia jest to ważna informacja, że MKiDN zainteresowało się sprawą, niestety nie możemy tego samego powiedzieć o Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Północ, która na złożone przez Stowarzyszenie w dniu 16.01.2017 r. zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niszczenia przedmiotowego zabytku, nadal milczy. 

Czekamy zatem na kolejne informacje o losach Strzeleckiej 8, opracowując w tym czasie kolejne materiały. Z informacji posiadanych przez Stowarzyszenie wynika, że odbiory prywatnych – nowych mieszkań w dawnej katowni NKWD planowane są na czerwiec tego roku.

Tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *