Co ze Strzelecką 8? – SKZ wyjaśnia.

Piwnice przy ul. Strzeleckiej 8 już od ponad dwóch lat są zabytkiem rejestrowym. Niestety mimo tego, nadal ich los nie jest pewny. Kto za chwilę będzie właścicielem? Kto odpowie za zniszczenia? Końca pytań nie widać, a odpowiedzi jest jak na lekarstwo…

24 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ, odbyło się posiedzenie w celu rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej W-wa Praga-Północ z dnia 27/12/2016 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa – niszczenia zabytku w postaci zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej 8. Na posiedzeniu stawiła się Anna Straszyńska, przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, niestety Prokurator prowadzący sprawę w Prokuraturze Rejonowej nie znalazł czasu tego dnia. Przedstawiona zarówno w zawiadomieniu, jak również w zażaleniu na podjętą przez Prokuraturę decyzję, argumentacja Stowarzyszenia, pozwoliła rozpoznać sprawę i skierować ją do dalszego prowadzenia:

Na podstawie art. 329 § 1 KPK, art.437 § 1 KPK,  art. 465 § 2 KPK zażalenie uwzględnić i  uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do dalszego prowadzenia (…) W ocenie Sądu zasadnym jest wszczęcie postępowania i dołączenie wyników badań ekspertyzy mykologicznej i ewentualne przesłuchanie przedstawiciela Stołecznego Konserwatora Zabytków, co pozwoli na jednoznacznie ustalenie, czy doszło do uszkodzenia substancji zabytkowej, czy stwierdzony nalot ma jedynie charakter powierzchniowy i może zostać usunięty przy pomocy środków chemicznych z powierzchni zabytkowej stolarki nie powodując uszczerbku dla wartości zabytku. Dodatkowo wskazać należy, iż art.108 ust.1 Ustawy o Ochronie Zabytków nie zastrzega aby zabytek miał być cudzy, oraz możliwe jest jego popełnienie przez zaniechanie gdyż prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia zniszczeniu lub uszkodzeniu  spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku zgodnie z art.5 wyżej wskazanej ustawy. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. To postanowienie jest nie zaskarżalne, akta razem z postanowieniem zostaną przekazane do Prokuratury i prokuratura dalej w tym zakresie będzie prowadziła postępowanie. 

W związku z powyższym czekamy na dalsze informacje o podjętych krokach przez Prokuraturę Rejonową. Niestety kwestia własności obiektu jest nadal bardzo dyskusyjna, w tej sprawie skierowaliśmy zapytanie do Stołecznego Konserwatora Zabytków w dniu 26.04.2017 roku:

Szanowny Panie Konserwatorze,
W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą własności obiektu zabytkowego, jakim są piwnice kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8, przekazuję Panu informacje w tym w zakresie.
Dotychczasowym właścicielem obiektu była spółka KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DUSZA PRAGI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, na którą to nałożony został przez Pana nakaz wykonania prac niezbędnych mających na celu zabezpieczenie zabytku (firma ta nadal figuruje w Księgach Wieczystych jako właściciel). Z pisma IPN z dnia 15 marca br (w załączniku) wynika, że miała nastąpić zmiana właściciela, nowym miała się okazać firma One-Development będąca poprzednim właścicielem obiektu. Potwierdzeniem tego może być fakt, iż spółka Kropka BIS złożyła wpis o wykreślenie jej z KRS (w załączniku), co stanowi duży problem w zakresie respektowania przepisów prawa, jak również realizacji nałożonego przez Pana, wcześniej wspomnianego nakazu. 

Jako strona społeczna, z niepokojem patrzymy na to co się dzieje w zakresie zachowania tego zabytku. W związku z powyższym, proszę o weryfikację tych informacji, jak również wiadomość zwrotną dot. aktualnego właściciela zabytku, oraz na kim spoczywa aktualnie obowiązek realizacji nakazu. 

W odpowiedzi na tak złożone zapytanie, w dniu 10.05.2017 r. Stołeczny Konserwator Zabytków p. Michał Krasucki napisał:
(…) informuję, że z informacji będących w posiadaniu Stołecznego Konserwatora Zabytków nie wynika, aby obiekt został sprzedany. Informacji o sprzedaży nie potwierdzają również księgi wieczyste i rejestr gruntów. Z przesłanej przez Panią korespondencji z Instytutem Pamięci Narodowej wynika jedynie, że One Development Sp. z o.o. ma zamiar nabyć nieruchomość przed końcem bieżącego roku, co jest niewystarczające, aby przyjąć, że podmiot ten jest posiadaczem zabytku. Biorąc pod uwagę, że KROPKA BIS Sp. z o.o. DUSZA PRAGI S.K.A. została skreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, Stołeczny Konserwator Zabytków podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia aktualnego stanu prawnego nieruchomości.
Na chwilę obecną nie ma nowych informacji w tej sprawie. Zgodnie z zapisami w Księgach Wieczystych właścicielem obiektu jest niezmiennie KROPKA BIS Sp. z o.o. DUSZA PRAGI S.K.A. Czekamy na wyjaśnienie.
 
 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *