Ząbkowska 14 – nie będzie zabytkiem. Decyzja Ministerstwa.

W dniu 27.01.2017 roku otrzymaliśmy decyzję MWKZ orzekającą o niewpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych Ząbkowskiej 14, w związku uzasadnieniem które nie posiada umocowania ani w przepisach prawa ani w rzeczywistości, złożyliśmy odwołanie od tej decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Więcej o tym TU). Odpowiedź z Ministerstwa w przedmiotowej sprawie otrzymaliśmy w tym tygodniu…

Odwołanie od decyzji MWKZ złożone zostało w wymaganym terminie 14 dni od daty jej otrzymania. My natomiast na rozpatrzenie sprawy przez ministerstwo, musieliśmy czekać cztery miesiące. Decyzja jednak nie okazała się dla nas zbawienna:

Po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu z 8 lutego (data wpływu 16.02.2017 r.) od decyzji nr 64/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2017 r. znak WD.5130.1.26.2016 orzekającej o niewpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego parterowego budynku mieszkalnego wzniesionego ok. 1968 roku, położonego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 14 (dz. 5/2 obr. 4-15-07, Praga Północ, powiat m. Warszawa)(…), orzekam: 


– uchylić zaskarżoną decyzję w całości;

– orzec o niewpisaniu do rejestru zabytków województwa mazowieckiego parterowego budynku mieszkalnego, wzniesionego ok. 1868 r. położonego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 14.


(…)Organ odwoławczy rozpatrując ww. odwołanie stwierdził konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji nr 64/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 19.01.2017 r. z uwagi na niespójność treści jej orzeczenia z przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. Z akt sprawy wynika, że postępowanie zostało wszczęte i prowadzone w odniesieniu do obiektu historycznego pochodzącego z lat 60 XIX w., natomiast osnowa zaskarżonej decyzji z 19.01.2017 r. dotyczy budynku wzniesionego w 1968 r. W związku z powyższym wobec jednocześnie niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego sprawy, organ odwoławczy zastosował instytucję reformacji i orzekł co do istoty sprawy we własnym zakresie, na podstawie  art. 138 ust. 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(…) Reasumując w ocenie organu odwoławczego pomimo konieczności uchylenia w całości decyzji nr 64/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2017 r. okoliczności wykazane przez organ pierwszej instancji w toku postępowania wyjaśniającego dowodzą zasadności decyzji o niewpisania do rejestru zabytków parterowego budynku przy ul. Ząbkowskiej 14 w Warszawie jako dzieła architektury i budownictwa.

Ministerstwo rozpisało się na 5 stron, z treści podjętej decyzji wynika, że opierało się na materiałach zgromadzonych przez MWKZ  w toku postępowania, bez uwzględnienia naszym zdaniem kluczowych argumentów, jakimi my się podpieraliśmy:

 

(…)W uzasadnieniu do przywołanej decyzji, stwierdzono że zniszczenie domu przy ul. Ząbkowskiej 14 przekroczyło 75 % wartości technicznej co wg. MWKZ stanowi podstawę do odmowy wpisu, pomimo że zachowane zostały mury obwodowe, przejazd bramny, oraz istniejące do dnia dzisiejszego na miejscu, oryginalne drewniane wrota z epoki. W związku z powyższym, należy również zadać pytanie przez kogo oraz na czyje zlecenie wykonywana była ekspertyza wskazująca tak wysoki procent zniszczenia obiektu, jak również czy zadanie to nie zostało zrealizowane po stronie prywatnego inwestora oraz udostępnione MWKZ do dalszych opracowań.


Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, oznacza to niski poziom wiarygodności wykonanej ekspertyzy ze względu na interes inwestora.

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu należy wspomnieć, że wiele niemal sąsiadujących z przedmiotową kamienicą obiektów, równie zniszczonych, odbudowywanych i remontowanych, zachowujących „jedynie” lub „aż” mury obwodowe, stanowią zabytek rejestrowy i to w dodatku użytkowy, czego przykładem może być Muzeum Warszawskiej Pragi, którego siedziba przy Targowej 50/52 w Warszawie, w ślad interpretacji poczynionej przez MKWZ winna zostać wykreślona z rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego po przeprowadzeniu niezwykle inwazyjnych prac remontowych.

Dodatkowo w przepisach prawa nie znajdujemy potwierdzenia by wpis obszarowy jakim została objęta zabudowa ul. Ząbkowskiej, wykluczał wpis indywidualny, tym bardziej że np. w roku 2010 wpisem indywidualnym objęta została kamienica przy ul. Ząbkowskiej 13. (…)

Niestety tym razem nie udało nam się wywalczyć indywidualnej ochrony prawnej, mimo że wierzyliśmy w zasadność naszego postępowania, kamienica jest chroniona jedynie na podstawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego ulicy Ząbkowskiej (na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej). Planowana natomiast inwestycyjna trwa w najlepsze i rośnie w siłę.
Całość decyzji Ministerstwa dostępna poniżej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *