Gnijąca pamięć.

W celu ochrony zabytków rejestrowych, Stołeczny Konserwator Zabytków wydaje zalecenia i nakazy przeprowadzenia niezbędnych prac przy zabytku, przez jego właściciela. Jak się okazuje, są tacy co potrafią to zwyczajnie w świecie zignorować…

Jak już wcześniej informowaliśmy, 24 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ odbyło się posiedzenie dot. odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa – niszczenia zabytku w postaci zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej 8. W związku z przekazaniem przez Prokuraturę sprawy do dalszego prowadzenia, 29 maja 2017 roku otrzymaliśmy zawiadomienie:

„Na podstawie art 305 par. 4 k.p.k, zawiadamiam, że w sprawie uszkodzenia w dacie bliżej nieustalonej, nie wcześniej jednak niż 10 lipca 2015 r. i nie później niż 26 października 2016 r. zabytku w postaci piwnic kamienicy położonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8, dz. Ew. nr 22, obręb 4-13-04 poprzez wykonywanie w budynku prac remontowo-budowlanych oraz zaniechanie usuwania skutków tych prac 22.05.2017 wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”

Istotnym dla tej sprawy jest fakt, iż w dniu 13 lutego 2017 roku Stołeczny Konserwator Zabytków Decyzją 6 K/17 nałożył na właściciela obiektu (wtedy Kropka Bis Sp. z.o.o. Dusza Pragi S.K.A) nakaz:

1. KROPKA BIS Sp. z o.o. DUSZA PRAGI S.KA. (Nr KRS: 0000570244), z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 (00-696) wykonać roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku jakim są piwnice w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-1124, które są niezbędne ze względu na zagrożenie jego istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.:

 

a) osuszyć drewnianą stolarkę drzwiową;

 

b) usunąć powierzchniowe naloty grzybów na stolarce i ścianach pomieszczeń piwnicznych;

 

c) pozbawioną nalotów powierzchnię przemyć specjalistycznym środkiem grzybobójczym;

 

d) stolarkę drzwiową poddać zabiegowi gazowania;

 

e) wykonać izolację pionową fundamentów;

 

f) wzmocnić drewnianą tkankę drzwi uszkodzoną przez owady i grzyby domowe, nasączając ją odpowiednim roztworem kleju stolarskiego lub żywic.

 

2. Prace wskazane w podpunktach a do d należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 maja 2017 r„ prace wskazane w podpunkcie e w terminie do 30 września 2017 r.. zaś prace wymienione w podpunkcie f należy wykonać nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

 

3. prace powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnych z aktualnymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w chwili wydania decyzji, kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków).

 

4. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Realizacja powyższego miała wpłynąć na zabezpieczenie substancji zabytkowej przed dalszym jej niszczeniem, a tym samym zabezpieczyć istotne informacje historyczne, pozostawione w latach ’40 i ’50 minionego stulecia, przez osoby tam przetrzymywane. W dniu 31 sierpnia br. Michał Krasucki Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził w zabytkowych piwnicach kontrolę, mającą zweryfikować czy prace wymienione powyżej wynikające z nałożonego nakazu, zostały wykonane:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2017 r. stwierdzono, że nakazane prace nie zostały wykonane. W związku z powyższym, organ podejmie czynności przewidziane w ustawie o egzekucji w administracji, zmierzające do wyegzekwowania obowiązku.

Ponieważ sprawa zniszczeń zabytkowych piwnic, nadal jest obiektem dochodzenia, o powyższym poinformowaliśmy również Policję, przekazując w tym zakresie niezbędne materiały. W naszym rozumieniu jest to dowód na niszczenie zabytku poprzez zaniechanie jego zabezpieczenia.

„Zdaniem dr hab. inż. Piotra Witomskiego z uwagi na aktywne stadium rozwojowe grzybów domowych i pleśniowych oraz na szybkie tempo zachodzących zniszczeń konieczna jest natychmiastowa akcja zwalczająca czynniki biokorozji. Zdaniem eksperta już teraz uszkodzenia spowodowane przez grzyby są poważne i nie należy dopuścić do ich dalszego rozwoju, skutkującego degradacją obiektów. Mając na uwadze zebrany powyższe ustalenia, należy wskazać, że zaszły przesłanki do wydania decyzji nakazowej w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. W ocenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, przy postępującej degradacji cennych historycznie elementów drewnianych, niepodjęcie działań zmierzających do jego niezwłocznego zabezpieczenia, w niedługim czasie może spowodować znaczne uszkodzenie lub częściowe zniszczenie chronionego zabytku. Dlatego też należy niezwłocznie podjąć działania w celu zatrzymania destrukcji budynku, zanim znajdzie się on w stanie, w którym za późno będzie już na przeprowadzenie remontu innego, niż rekonstrukcja.” [fragment z decyzji SKZ nr 6 K /17] 

 

Zdjęcia i tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *