Napisy na ul. Borowskiego i postępowanie MWKZ – aktualizacja

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na wniosek naszego Stowarzyszenia prowadzi postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych trzech budynków Instytutu Tele- i Radiotechnicznego: dawnego magazynu wzdłuż ulicy Borowskiego, dawnego magazynu wzdłuż ulicy Ratuszowej, budynku głównego wzdłuż ulicy Ratuszowej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11. Na jakim jest aktualnie etapie?

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu 24.04.2017 r. złożyło wniosek do MWKZ o objęcie ochroną prawną pozostałości koszar carskich przy ul. Borowskiego w Warszawie, wraz ze znajdującymi się na ich elewacji napisami. Więcej o tym TU. W toku podjętego przez MWKZ postępowania, zakres rozpatrywanej ochrony został rozszerzony. W związku z tym w dniu 24.04.2018 w Instytucie odbyły się kolejne oględziny MWKZ w przedmiotowej sprawie. Jako Stowarzyszenie podtrzymaliśmy stanowisko dot. konieczności objęcia ochroną prawną wnioskowanego obiektu, podpierając się dodatkowo opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 22 lutego 2018 r. rekomendującą objęcie historycznego zespołu budowlanego Instytutu Tele i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11 – złożonego z trzech XIX wiecznych budynków stanowiących pozostałość dawnych koszar carskich wraz z inskrypcjami oraz pochodzącego z lat 30 XX w. gmachu głównego – ochroną prawną w formie wpisania do rejestru zabytków.

Fragment opinii NID z dnia 22.02.2018 r:

Dodatkowo złożyliśmy uzupełnienie dot. datowania najstarszych napisów znalezionych na dawnych magazynach. W ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie czynności  oraz dzięki pomocy pana Rafała Styl, najstarszą inskrypcją odnalezioną w przedmiotowym obiekcie jest data: „1898”, znajdująca się elewacji budynków usytuowanych wzdłuż ul. Borowskiego od strony ulicy (zdjęcie w załączniku), a nie jak do tej pory uważano „1899”.

W dniu 07.05.2018 r. otrzymaliśmy zawiadomienie od MWKZ:

(…Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego trzech budynków Instytutu Telei Radiotechnicznego: dawnego magazynu wzdłuż ulicy Borowskiego, dawnego magazynu wzdłuż ulicy Ratuszowej, budynku głównego wzdłuż ulicy Ratuszowej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 (dzielnica Praga Północ) w granicach działki ewidencyjnej 149 w obrębie 41203, zostało zakończone…)

Oznacza to, że aktualnie czekamy na wydanie decyzji w powyższej sprawie, jest to również czas na przeglądanie zgromadzonych materiałów i dowodów. Ponieważ w sprawę zaangażowany został NID, który wydał opinię pozytywną dla naszych oczekiwań, podpierając się rzetelnie przeprowadzoną kwerendą oraz opracowaniem zebranych w trakcie oględzin materiałów, wierzymy że decyzja może być tylko jedna, w przeciwnym wypadku z pewnością będziemy się odwoływać.

Warto również zauważyć, że o ochronę napisów znajdujących się na dawnych magazynach przy ul. Borowskiego, dwa lata temu wnioskowało również Towarzystwo Przyjaciół Pragi. Wniosek złożony przez TPP jednak nie doczekał się rozpatrzenia. Ta sytuacja wskazuje na dwie istotne kwestie, po pierwsze – napisy są czymś istotnym w wydźwięku społecznym i historycznym, po drugie – społeczna walka o zabytki jest często traktowana po macoszemu. 

Tekst i zdjęcie: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *