Zakurzone meble

Zo­baczyłem za­kurzo­ne meb­le, ob­ra­zy zżar­te przez wil­goć. Nie miałem in­ne­go wyjścia, jak ot­worzyć okna i drzwi na oścież. Kiedy to zro­biłem, wiatr zmiótł cały mój dom. Chciałem zacho­wać wspom­nienia, uchro­nić to, co zdo­byłem z ta­kim wy­siłkiem, ale wszys­tko zniknęło, a ja byłem pus­ty niczym step. I dos­ko­nale ro­zumiałem, dlacze­go Es­ter pos­ta­nowiła przy­jechać właśnie tu­taj, na pus­ty step.

– Paulo Coelho

Fot. Anna Straszyńska i Włodzimierz Datkowski