Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Towarzystwo Przyjaciół Pragi jest kontynuatorem tradycji rozpoczętych w 1915 roku. Jesteśmy grupą osób, która czuję potrzebę dochowania ciągłości historycznej, społecznych tradycji, lokalnego patriotyzmu i przekazania ich kolejnym pokoleniom. Społeczna działalność Warszawiaków przybierająca zorganizowane formy grup i stowarzyszeń ma bardzo długie tradycje sięgające pierwszej dekady XX w.. Bezsprzecznie najpoważniejszym zagadnieniem w tym okresie były potrzeby ludności wywołane warunkami toczącej się wówczas na terenie naszego kraju wojny, co spowodowało drastyczne zubożenie ludności. Codzienne życie mieszkańców Warszawy a w szczególności jej przedmieść, było niezwykle trudne. Brakowało podstawowych urządzeń komunalnych, rozszerzało się ubóstwo, bezrobocie, brak edukacji i marginalizacja społeczna. W takich warunkach jednym z aktualnych poczynań stała się sprawa samopomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy. Zdając sobie sprawę, że tylko zbiorowy wysiłek przynieść może pożądane wyniki, mieszkańcy Pragi zaczęli myśleć o stworzeniu zrzeszenia, w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju Pragi. W takich warunkach i na takim podłożu 11-05-1915 roku powstało, jako pierwsze w Warszawie – Towarzystwo Przyjaciół Pragi…

Profil na Facebooku.

Strona internetowa.

TPP